Podstawowa Opieka Zdrowotna zapewnia kompleksowe usługi zdrowotne dla dzieci, dorosłych oraz seniorów.

W jej zakres wchodzą nie tylko profilaktyka, diagnostyka, leczenie, rehabilitacja ale także usługi pielęgnacyjne z zakresu medycyny rodzinnej, chorób wewnętrznych oraz pediatrii.

Jeśli poszukujesz miejsca w którym z całą swoją rodziną znajdziesz rozwiązania dotyczące leczenie oraz niezbędnej profilaktyki to Nasz Lekarz jest właśnie takim miejscem.

Dysponujemy zespołem doskonale przygotowanych specjalistów, którzy udzielą porad medycznych, przeprowadzą lub zlecą odpowiednie badania, omówią wyniki i zapewnią dbałość o każdego.

Pacjent może zgłosić się do naszego lekarza POZ zawsze, gdy ma problem zdrowotny. Lekarz kieruje całym procesem leczenia. Jeśli pacjent czegoś nie rozumie, nie wie jaką podjąć decyzję odnośnie leczenia, może zasięgnąć odpowiedniej porady i porozmawiać z lekarzem POZ o wszelkich wątpliwości.

Jeśli stan zdrowia pacjenta wymaga dalszych badań i leczenia u lekarza specjalisty, lekarz POZ wyda konieczne skierowania.

Zespół POZ to także pielęgniarki które planują i realizują kompleksową opiekę pielęgniarską w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, świadczeń diagnostycznych, świadczeń leczniczych, świadczeń rehabilitacyjnych nad zdrowymi i chorymi niezależnie od płci i wieku. Na podstawie zleceń lekarza wykonują zastrzyki i zabiegi w gabinecie POZ, a także w domu pacjenta.

 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń, w tym zapewnienie diagnostyki laboratoryjnej oraz obrazowej i nieobrazowej (EKG, RTG, USG) zgodnie z obowiązującym wykazem,
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • orzekanie o stanie zdrowia,
 • inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, kwalifikowanie doświadczeń transportu sanitarnego w POZ I wystawianie zleceń przewozów, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta.
 • świadczenia profilaktyczne u dzieci w wieku 06 r.ż., w tym:
 • wizyty patronażowe w 3-(trzecim-czwartym) miesiącu zycia i o ile w czasie tej wizyty zostały stwierdzone zaburzenia stanu zdrowia dziecka – także w9.(dziewiątym) miesiącu życia dziecka,
 • testy przesiewowe w (dwunastym) miesiącu życia dziecka oraz w wieku 2, 4 i 5 lat;
 • świadczenia profilaktyki gruźlicy;
 • świadczenia lecznicze, w tym: wykonywanie iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego w gabinecie pielęgniarki POZ i w domu pacjenta;
 • świadczenia diagnostyczne, w tym: pobieranie materiałów do badań diagnostycznych na podstawie zlecenia lekarza POZ, w sytuacji gdy pobranie z przyczyn medycznych powinno być zrealizowane w domu pacjenta;
 • świadczenia pielęgnacyjne i rehabilitacyjne, w szczególności dla osób, u których występuje
 • ograniczenie sprawności psychofizycznej w wyniku choroby.
 • edukację w zakresie planowania rodziny;
 • opiekę w okresie ciąży, porodu i połogu, w tym edukację przedporodową realizowaną u kobiet w ciąży (w tym wciąży wysokiego ryzyka), począwszy od 21. (dwudziestego pierwszego) tygodnia ciąży do terminu rozwiązania;
 • opiekę nad kobietą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2. (drugiego) miesiąca życia, realizowaną w ramach wizyt patronażowych;
 • opiekę w chorobach ginekologicznych, w tym opiekę pielęgnacyjną nad kobietą po operacji ginekologicznej lub onkologiczno-ginekologicznej obejmującą okres od momentu wypisu ze szpitala do całkowitego zagojenia się rany pooperacyjnej, realizowane na podstawie skierowania lekarza oddziału, który wykonał operację;
 • wykonywanie zgodnie z posiadanymi kompetencjami, iniekcji i zabiegów na podstawie zleceń innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego, w gabinecie położnej poz i w domu pacjenta;
 • pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego w ramach Programu profilaktyki raka szyjki macicy, o ile umowa świadczeniodawcy zFunduszem obejmuje powyższe świadczenie;
 • opiekę nad kobietą w każdym okresie jej życia.