Niniejszym informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych podanych w trakcie rozmowy, w szczególności imię, nazwisko, numer pesel, numer telefonu, adres oraz adres e-mail, jest Nasz Lekarz Przychodnie Medyczne Sławomir Jeka z siedzibą w Toruniu 87-100 przy ulicy Batorego 18-22.

Państwa dane przetwarzane są w celu świadczenia usług medycznych, zarządzania udzielaniem tych usług oraz leczenia. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych są ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie oraz ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa: Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nagrane rozmowy są przechowywane przez 90 dni. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dysponując danymi osobowymi Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.